POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ODĚVY Hradec Králové, a.s.
se sídlem v Hradci Králové, Kalendova 688, PSČ 501 14, IČ 60108860,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
v oddílu B., vložce 1018
svolává


ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,


která se bude konat dne 24. 6. 2016 v 11.00 hodin
v Prostějově, Olomoucká 37, v zasedací místnosti předsedy představenstva.


Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015.
4. Projednání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2015. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 a stanovisko k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015.
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na uhrazení ztráty.
6. Závěr.


Prezence akcionářů

Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců a zápis do listiny přítomných akcionářů budou zahájeny v den a místě konání valné hromady v 10,45 hod.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti ODĚVY Hradec Králové, a. s. zapsaní v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.
Akcionáři - fyzické osoby - se při prezentaci prokáží platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby - se prokáží originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jak tři měsíce) a osoby, které budou jejich jménem na valné hromadě jednat platným průkazem totožnosti.
Zmocněnci akcionářů se kromě výše uvedených dokladů musejí prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na valné hromadě.


Řádná účetní závěrka za rok 2015, zpráva a podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sekretariátě předsedy představenstva v Prostějově, Olomoucká 37, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin, počínaje dnem 17. 6. 2016 do zahájení valné hromady dne 24. 6.2016.


Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění :


Bod 2
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti, předseda valné hromady Ing.Petr Pospíšil, zapisovatel Hana Daněčková, ověřovatelé zápisu Ing. Monika Havlová, Ing. Jana Vyroubalová, skrutátoři Pavla Brablecová, Ivana Oulehlová.
Zdůvodnění - povinnost volby orgánů valné hromady ukládají platné právní předpisy a stanovy společnosti.


Bod 3
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015.
Zdůvodnění - tato zpráva je součástí výroční zprávy podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí být schválena valnou hromadou.


Bod 4
Návrh usnesení - valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty za rok 2015 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou v roce 2015.
Zdůvodnění - povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu nejvyšší orgán společnosti vyplývá z platných právních předpisů.


Bod 5
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty za rok 2015.
Zdůvodnění - povinnost schválit účetní závěrku a způsob úhrady ztráty vyplývá z platných právních předpisů.Prostějov dne 11.5.2016

ODĚVY Hradec Králové, a. s.
představenstvo společnosti

© 2011-2016 ODĚVY Hradec Králové, a.s.