POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ODĚVY Hradec Králové, a.s.
se sídlem v Hradci Králové, Kalendova 688, PSČ 501 14, IČ 60108860,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
v oddílu B., vložce 1018
svolává řádnou valnou hromadu.


která se bude konat dne 26. 7. 2017 v 11.00 hodin
v Prostějově, Olomoucká 37, v zasedací místnosti předsedy představenstva.


Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2016.
4. Projednání řádné účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016. 5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a stanovisko k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2016.
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na uhrazení ztráty.
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
8. Závěr.


Prezence akcionářů

Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců a zápis do listiny přítomných akcionářů budou zahájeny v den a místě konání valné hromady v 10,45 hod.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti ODĚVY Hradec Králové, a. s. zapsaní v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.
Akcionáři - fyzické osoby - se při prezentaci prokáží platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby - se prokáží originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jak tři měsíce) a osoby, které budou jejich jménem na valné hromadě jednat platným průkazem totožnosti.
Zmocněnci akcionářů se kromě výše uvedených dokladů musejí prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.


Řádná účetní závěrka za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2016 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin, a to počínaje dnem 19. 7. 2017 do zahájení valné hromady dne 26. 7.2017.


Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění :


Bod 2
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti, předseda valné hromady Ing.Petr Pospíšil, zapisovatel Hana Daněčková, ověřovatelé zápisu Ing. Monika Havlová, Jana Zakovová, skrutátoři Pavla Brablecová, Ivana Oulehlová.
Zdůvodnění - povinnost volby orgánů valné hromady ukládají platné právní předpisy a stanovy společnosti.


Bod 3
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2016.
Zdůvodnění - tato zpráva je součástí výroční zprávy podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí být schválena valnou hromadou.


Bod 5
Návrh usnesení - valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou v roce 2016.
Zdůvodnění - povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu nejvyšší orgán společnosti vyplývá z platných právních předpisů.


Bod 6
Návrh usnesení - valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty za rok 2016.
Zdůvodnění - povinnost schválit účetní závěrku a způsob úhrady ztráty vyplývá z platných právních předpisů.


Bod 7
Návrh usnesení - valná hromada zvolila členy představenstva a členy dozorčí rady.
Zdůvodnění - povinnost volby členů představenstva a členů dozorčí rady vyplývá ze stanov společnosti.Prostějov dne 31.5.2017

ODĚVY Hradec Králové, a. s.
představenstvo společnosti

© 2011-2017 ODĚVY Hradec Králové, a.s.